Traktor

Både såkornet og Jordbruksoppgjøret er nå i havn

16. mai la partene i jordbruksforhandlingene fram resultatet. Samlet ble de enige om en ramme på ca kr. 4,15 mrd. og en mulig inntekstvekst på kr. 110.000 pr årsverk. 

Inntekten til bonden skal dekke både eget arbeid og den egenkapitalen som er investert i drifta. Selv om næringen ønsket et bedre oppgjør, er det positivt at rammebetingelsene for kortreist, sunn og god norsk mat styrkes.

Årets resultat har også noen forutsetninger. Blant annet forventes en nedgang i gjødselprisene. En nedgang på 30%-40% skal styrke kornøkonomien. 

En annen viktig innsatsfaktor er kapitalen. Renten på lånt kapital har den siste tiden steget kraftig. Denne kostnaden vil gi de med middels eller høy gjeld en lavere reallønnsvekst enn det som er forventet. Hvis vi legger Norges Bank sine prognoser til grunn for renteutviklingen fremover, så er det mye som tyder på at rentetoppen nås litt senere i år. MEN, inflasjonen er ikke ventet å nå målet innen utgangen av prognoseperioden (frem til 2026). Dermed legger også Norges Bank til grunn at rentene ikke skal særlig mye ned igjen fra dagens nivåer i løpet av de neste årene. Prognosene er beheftet med usikkerhet, og særlig den svake kronekursen skaper hodebry og trekker i retning av høyere renter.

Det samme kan sies om arbeidsmarkedet, som er stramt og ledigheten er foreløpig svært lav i hele OECD-området. Lønnsoppgjøret i år ligger an til å gi høyere lønninger enn Norges Bank la til grunn ved siste prognose. En lønns- og prisspiral er sentralbankene svært opptatt av å få hindret i at utvikler seg, og også dette taler i retning av noe høyere renter enn det Norges Bank har lagt til grunn så langt.

Teksten fortsetter under bildet.

Vi kjenner både deg og næringen

Det er viktig å ha med seg en bank som kan komme hjem til deg og ha en gjennomgang av økonomien. Rett sammensetning av lån, leasing og kreditt er viktig for å ha en god styring på økonomien og likviditeten.

Vi er alltid rett i nærheten og kjenner både deg og næringen.

Ønsker du en prat med en våre dyktige landbruksrådgivere er det bare å ta kontakt.

Lykke til med årets vekstsesong.