Glad pensjonist

Innskuddspensjon

Bedrifter med mer enn én ansatt er pålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode, samt et konkurransefortrinn for å tiltrekke seg de beste jobbkandidatene. Ta kontakt med oss, så vil en av våre bedriftsrådgivere bistå dere i å få full kontroll over pensjonen, pensjonssparingen og pensjonskostnadene.

Pensjon fra første krone

Lovendring fra 1. januar 2022
Forslaget om innføring av pensjon fra første krone fra 2023 fikk et klart flertall ved forrige stortingsperiode. Endringen er nå fremskyndet, og innført allerede fra 1. januar 2022. Det er lagt opp til en overgangsperiode på et halvt år, og arbeidsgivere plikter å gjennomføre endringene fra nyttår frem til 1. juli.

Benytt Bedriftsdialogen!
Lovendringen vil gi de ansatte muligheter for høyere pensjon. Samtidig påvirkes pensjonskostnadene for mange arbeidsgivere. Dersom bedriften ønsker det, kan endringene gjøres i Bedriftsdialogen. Velg endre innskuddsplan under meny, og si ja til innskudd fra første krone.

Klikk her for å logge inn i Bedriftsdialogen.

For mer informasjon, besøk Nordea Liv sin nettside

 

Hva er innskuddspensjon og
obligatorisk tjenestepensjon?

Innskuddspensjon går ut på at bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Innbetalingene og avkastningen på pensjonskapitalen, utgjør den ansattes pensjon.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er innskuddsordningens lovpålagte del.
Dersom bedriften plikter å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 13 år, uavhengig av stillingsandel, meldes inn med virkning fra første arbeidsdagPensjonsordningen må senest opprettes innen seks måneder etter at plikten til å etablere en pensjonsordning inntrådte (kilde: Altinn) (*)

Videre er følgende lovpålagt:

 • Bedriften skal spare minimum 2 % av den ansattes bruttolønn, fra første lønnskrone til 12 G, til pensjon (*)
 • Pensjonsordningen skal inkludere et såkalt innskuddsfritak. Det er en forsikring som betyr at pensjonsleverandøren overtar sparingen hvis en ansatt blir arbeidsufør

Bedriften kan velge å tilby sine ansatte en bedre pensjonsordning enn det som er lovpålagt, ved å utvide sparesatsene:

 • Inntil 7 % av lønn opptil 12 G
 • I tillegg kan bedriften spare inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G
 Pensjon fra første krone er innført fra 1. januar 2022. Se mer detaljer rundt dette i eget avsnitt.

Nordea Liv

Vi har inngått et samarbeid med Nordea Liv om salg av innskuddspensjon til våre bedriftskunder. Nordea Liv er en del av Nordeakonsernet, og en stor aktør i markedet.

Hva vil det si å være pensjonskunde i Nordea?
Fem gode grunner til å ha bedriftens pensjonsavtale i Nordea:

 • Du og dine ansatte får tilgang til effektive digitale verktøy
 •  Du får hjelp til å synliggjøre pensjon som et viktig ansattgode
 • Konkurransedyktig pris på pensjonsavtalen
 • Nordea Liv har over tid oppnådd god avkastning på sine mest populære investeringsprofiler tilpasset pensjonssparing. Dette gir mer pensjon til de ansatte

Innskuddsfrihet ved uførhet
Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at du slipper å betale innskuddene hvis en ansatt blir ufør. Nordea Liv tar over sparingen, så lenge inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Graden av uførhet avgjør størrelsen på fritaket.

Dekningen gjelder så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år.

Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet
Hvis du vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekningen uførepensjon til avtalen.

Tilleggsdekninger som uføre- og ektefellepensjon gir de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet. Disse dekningene er frivillige, men kan være med på å knytte den ansatte tettere til bedriften. 

Uførepensjon utbetales til den ansatte ved uførhet og kan utgjøre inntil:

 • 3 prosent av lønn inntil 12 G
 • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
 • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn

Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen opphører ved 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg.

Pensjonsfilm

Annerledes pensjonsfilm

Pensjon er de ansattes fremtidige lønn. Dessverre er det få privatpersoner som har oversikt over hvor mye de faktisk får i pensjon. Nordea Liv har laget en pensjonsfilm, hvor de forklarer pensjon på en enkel og litt annerledes måte. 

Bankansatt i telefonen

Vil du vite mer?

Vi hjelper deg med pensjon og finner de riktige løsningene for deg og din bedrift.